Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 22.06.2009 T., E: 2008/10016, K: 2009/12172: “…Boşanma davası içinde vaki ve boşanmanın fer’i niteliğinde olan Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde ifade edilen yoksulluk nafakası, aynı Kanun’un 174. maddesinde yazılı maddi ve manevi tazminat istekleri ile 182. maddesinde yer alan iştirak nafakası istekleri harca tâbi değildir. Dava veya karşı dava olarak istenilmesine gerek yoktur. İsteğin karar verilinceye kadar davanın her safhasında yazılı veya sözlü olarak yapılması yeterlidir…”